Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Usamodzielnieni wychowankowie

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

1.    przyznaje się pomoc na: 

  •    kontynuowanie nauki, 
  •    usamodzielnienie,
  •    zagospodarowanie; 

2.    udziela się pomocy w uzyskaniu: 

  •   odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  •   zatrudnienia.

Przez osobę usamodzielnianą rozumie się również osobę, której pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej ustał na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie 6 miesięcy przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności.
Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:
     1.    3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
     2.    roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą.
Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200,00 zł.
W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1200,00 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową, majątkową lub osobistą.


Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest:
    1.    wskazanie przez osobę usamodzielnianą co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez nią pełnoletności, osoby, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia;
    2.    opracowanie indywidualnego programu usamodzielnienia. Program ten jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności.
    3.    Realizowanie Indywidualnego Programu Usamodzielnienia.
 
Kontakt:
Zespół ds. Pieczy Zastępczej
Tel. 23-692-54-83 (wew. 29)

 

Indywidualny program usamodzielnia Usamodzielnieni Wychowankowie

Indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Program usamodzielnienia zawiera: dane o wychowanku, dane o rodzinie zastępczej bądź placówce, dane o rodzicach biologicznych, dane opiekuna usamodzielnienia,
oraz potrzeby: uzyskanie mieszkania, wykształcenie zgodne z możliwościami i aspiracjami osoby, uzyskanie kwalifikacji zawodowych, zatrudnienie, przysługujące świadczenia, środki finansowe, pomoc rzeczową – proponowany sposób ich wykorzystania, terminy realizacji oraz zobowiązanie wychowanka do realizacji programu.