Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI  W  PUŁTUSKU wykonuje zadania wyłącznie na obszarze powiatu pułtuskiego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia, Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych.

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek 8:00 – 16:00

Godziny przyjęć interesantów:

od poniedziałku do piątku 8:00 – 15:00

Dane teleadresowe:

ul. 3 Maja 20; 06-100 Pułtusk

tel. (0~23) 692 17-34

lub

tel. (0~23) 692-54-83 wew. 26 – przewodnicząca  Zespołu

tel. (0~23) 692-54-83 wew. 27 – sekretariat Zespołu


fax. (0~23) 692-00-99

 

PRACOWNICY:

Anna Frejlich – Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Hanna Zacharska – Sekretarz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Sylwia Rzepkowska – Inspektor
 

Powiatowy  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:
⦁ orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
⦁ orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
⦁ orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
⦁ legitymacje osoby niepełnosprawnej,
⦁ karty parkingowe.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku wydaje orzeczenia dla osób zameldowanych na terenie powiatu pułtuskiego oraz, ze względu na miejsce pobytu, dla osób bezdomnych, osób przebywających poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące ze względów rodzinnych lub zdrowotnych, osób przebywających w zakładach karnych i poprawczych, w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w rozumieniu  przepisów o pomocy społecznej.

Osoby w celu otrzymania orzeczenia zobowiązane są złożyć:

  • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osoby do 16 roku życia), o stopniu niepełnosprawności (dla osoby powyżej 16 roku życia) lub o wskazaniach do ulg i uprawnień,
  • klauzulę informacyjną dla osób składających wnioski (RODO),
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku),
  • poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentacji medycznej tj. historia choroby z poradni specjalistycznych, wyników badań specjalistycznych, kart informacyjnych leczenia szpitalnego. Uwierzytelnienia kopii dokumentacji może również dokonać pracownik Zespołu, po okazaniu oryginału do wglądu.

WAŻNE: Kopie dokumentacji medycznej, które nie są poświadczone za zgodność z oryginałem nie stanowią dowodu w postępowaniu o wydanie orzeczenia.

Niezbędne druki tj. wniosek oraz zaświadczenie lekarskie można otrzymać w siedzibie Zespołu lub pobrać ze strony internetowej. Wnioski o wydanie orzeczenia można składać bezpośrednio w siedzibie Zespołu jak również przesłać pocztą na adres Powiatowego Zespołu.

WAŻNE: Jeżeli dołączona do wniosku dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do wydania orzeczenia przewodniczący Zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego o konieczności uzupełnienia dokumentacji oraz wyznacza termin jej złożenia z pouczeniem, że nieuzupełnienie w tym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Od wydanego orzeczenia przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołanie składa się w ciągu 14 dni od odebrania orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie za pośrednictwem Powiatowego Zespołu  do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusku.

DRUKI DO POBRANIA

Wnioski o wydanie orzeczenia dla osób po 16 roku życia ( dorośli ) pobierz
załącznik do wniosku – zaświadczenie o stanie zdrowia – pobierz
Wnioski o wydanie orzeczenia dla osób do 16 roku życia ( dzieci ) –  pobierz
załącznik do wniosku – zaświadczenie o stanie zdrowia –pobierz
Wniosek o wydanie legitymacji  dla osoby niepełnosprawnej pobierz
Wniosek o wydanie karty parkingowej pobierz
Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień – pobierz
Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski – klauzulę należy podpisać i załączyć do każdego wniosku składanego w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności - pobierz
UWAGA! Wszystkie wnioski do PZOoN  powinny być drukowane  dwustronnie !!!