Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Jak zostać rodziną zastępczą?

Dokumenty jakie należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku przez kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej:


1.    podanie z prośbą o przyjęcie na kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
2.    życiorys;
3.    zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
4.    zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karanych, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
5.    zaświadczenie o dochodach (za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 
o    miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
o    składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
o    kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
6.    oświadczenie, że osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona, ani zawieszona;
7.    oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do osoby wynika z tytułu egzekucyjnego.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
1.    dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2.    nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3.    wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
4.    nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5.    są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
6.    przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7.    zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: 
o    rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
o    właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
o    wypoczynku i organizacji czasu wolnego.


Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.