Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 został sporządzony na podstawie założeń ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podstawę prawną Programu stanowi art. 180 pkt 1 ww. ustawy, zgodnie z którym do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 3-letniego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej.

Program został przygotowany w oparciu o diagnozę sytuacji pieczy zastępczej w powiecie pułtuskim oraz prognozę potrzeb sporządzoną przez ośrodki pomocy społecznej w zakresie zapewnienia miejsc w pieczy zastępczej. Program określa kierunki działań w perspektywie 3-letniej oraz rekomendacje w zakresie prowadzonej działalności na rzecz rozwoju pieczy zastępczej, w szczególności określenie limitów zawieranych umów
z zawodowymi rodzinami zastępczymi.

Perspektywa kilkuletniego rozwoju pieczy zastępczej w planowaniu działań oraz osiąganiu standardów opieki nad dzieckiem, zakłada wieloetapowy proces podniesienia jakości oferowanego wsparcia. Wskazuje również na konieczność tworzenia nowych rodzin zastępczych zawodowych, prowadzenia szkoleń dla wszystkich rodzin zastępczych, promocję rodzicielstwa zastępczego na terenie Powiatu oraz kontynuację zapewniania specjalistycznego wsparcia dla rodzin zastępczych, ich podopiecznych oraz rodzin naturalnych.

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Pułtuskim na lata 2021-2023 - pobierz