Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Szkolenie dla Rodzin Zastępczych i prowadzących Rodzinny Dom Dziecka

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są zobowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 
     Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oparte jest na programie zatwierdzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i zawiera zagadnienia z zakresu: 

•    systemu pieczy zastępczej,
•    elementów prawa rodzinnego,
•    pedagogiki,
•    psychologii rozwojowej i wychowawczej,
•    podstaw wiedzy o rozwoju fizjologicznym,
•    zdrowiu dziecka,
•    z zakresu rozpoznawania potrzeb dziecka,
•    znaczenia rodziny naturalnej w życiu dziecka,
•    więzi – nawiązywanie i rozbudowanie stałych relacji, strata, komunikacja, poczucie wartości,
•    frustracja – agresja i jej skutki dla rodziny,
•    systemowe widzenie rodziny; cykl życia małżeńsko – rodzinnego.

Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie w Pułtusku prowadzi szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione, szkolenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i rodziny zastępczej niezawodowej.  
Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej prowadzone są według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka. 

Trenerzy prowadzący szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe oraz zawodowe „niespecjalistyczne” realizują szkolenia w oparciu o Program „Szansa w rodzinie” zatwierdzony decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr 6/2017/RZ z dn. 28 kwietnia 2017r.
Na wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, posiadającego świadectwo ukończenia szkolenia, organizator rodzinnej pieczy zastępczej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia tego szkolenia, spełniania warunków oraz posiadania predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.
Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze organizowane są na bieżąco, po dokonaniu pozytywnej oceny rodziny pod względem spełniania warunków określonych w art. 42 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Szkolenia odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku.

 
Wszelkich informacji dotyczących szkoleń udzielają :
Pani Anna Balcerzak 
Pani Justyna Pawłowska
telefonicznie: (23) 692-54-83
lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku,
ul. 3 Maja 20 ( II piętro, pok.2 )