Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Świadczenia Pieczy Zastępczej
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota: 
1.    694 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
2.    1052 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące
się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:
1.    dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia – raz w roku;
2.    świadczenie na pokrycie: 
o    niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
o    kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.
Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2000 zł miesięcznie. Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2600 zł miesięcznie.
Zarządzenie Nr 7/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku z dnia 23 marca 2016r. 
 
•    Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia przebywającego w rodzinie zastępczej – pobierz
•    Wniosek o przyznanie  środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z potrzebami dziecka / dzieci przyjmowanego / przyjmowanych do rodziny zastępczej – pobierz
•    Wniosek o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – pobierz
•    Wniosek o przyznanie świadczenia na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodziny zastępczej niezawodowej i rodziny zastępczej zawodowej + oświadczenie – pobierz
•    Wniosek o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodziny zastępczej zawodowej + oświadczenie – pobierz
•    Wniosek o zatrudnienie w rodzinie zastępczej osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich – pobierz