Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019r., poz. 1696) - pobierz

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019r., poz. 848) - pobierz

PORADNIK – Jak wdrażać ustawę o zapewnianiu dostępności – opracowanie: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Sfinansowano ze środków EFS) – pobierz

PORADNIK – Dostępność architektoniczna, informacyjno-komunikacyjna i cyfrowa – opracowanie: Związek Powiatów Polskich – pobierz

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Pułtusku.

Daty publikacji i aktualizacji
 • Data publikacji strony internetowej: 2015-02-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-06-15
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i niedosłyszących,
 2. dokumenty mogą nie mieć dowiązanych etykiet tekstowych,
 3. część z opublikowanych multimediów oraz zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny lub dekoracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia: Ustawy nie stosuje się do następujących elementów stron internetowych i aplikacji mobilnych:

 1. multimediów nadawanych na żywo;
 2. multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.;
 3. dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 4. map oraz map interaktywnych, w tym geoportali, pod warunkiem, że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo;
 5. treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:
  1. które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte,
  2. których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 6. treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 7. treści prezentujących dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) lub materiały biblioteczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji:
  1. wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub
  2. nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub
  3. wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
 8. treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22 – na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. strona internetowa obsługuje standardowe skróty klawiszowe, wbudowane w przeglądarki internetowe:
 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • TAB oraz SHIFT – przejście do poprzedniego elementu
 • CTRL oraz F – wyszukiwanie
 • CTRL oraz „+” – powiększanie treści strony internetowej
 • CTRL oraz „-” – pomniejszanie treści strony internetowej
 • CTRL oraz 0 – powrót do standardowego rozmiaru strony internetowej
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt z wyznaczonymi koordynatorami w zakresie dostępności cyfrowej – dane kontaktowe znajdują się na górze strony. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek przy ul. 3 Maja 20 w Pułtusku:

 1. Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe, wyznaczone dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Budynek wyposażony jest w podjazd dla wózków, prowadzący do głównych drzwi wejściowych.
 3. W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO KOMUNIKACYJNA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku obecnie nie realizuje zapisy ustawy z dnia 19.07.2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się poprzez możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego on-line lub pracownika urzędu.

Wniosek / dostęp alternatywny - pobierz

Klauzula informacyjna dla osób składających wniosek - pobierz