Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Pomoc dla Uchodźców

Status uchodźcy

Zgodnie z definicją zawartą w Konwencji Genewskiej z 28lipca 1951roku dotyczącej statusu uchodźców i dołączonym doń Protokole Nowojorskim z 31 stycznia 1967r. ,,uchodźcą jest osoba, która żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych, znajduję się poza terytorium kraju, którego jest obywatelem i – z powodu tych obaw – nie chce lub nie może do tego kraju wrócić”.

Polskie prawo przewiduje następujące formy ochrony cudzoziemców:

 1. nadanie statusu uchodźcy;
 2. udzielenie ochrony uzupełniającej;
 3. udzielenie zgody na pobyt tolerowany;
 4. udzielenie azylu;
 5. udzielenie ochrony czasowej

W ramach programu integracji osoby uprawnione do pomocy otrzymują:

 • Pomoc finansową przeznaczoną na pokrycie kosztów wynajmu mieszkania, bieżące utrzymanie w tym w szczególności na wyżywienie, ubranie, obuwie, leczenie, zakup środków higieny itp. Świadczenia mają także służyć na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego.
 • Pomoc w formie pracy socjalnej, tj. pomoc w rejestracji do lekarza, kontaktach z urzędami, pomoc i doradztwo w sprawach wynikających z potrzeb uchodźcy, stały kontakt i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z aklimatyzacją w nowym otoczeniu, motywowanie i wspieranie w procesie integracyjnym, przekazywanie podstawowych informacji dotyczących tradycji, kultury i wartości obowiązujących w Polsce.

Indywidualny Program Integracji

Program integracji ma na celu udzielenie cudzoziemcowi wsparcia w początkowym okresie życia w Polsce, wskazywać możliwości służące poprawie jego sytuacji, aktywizować do działań, które w konsekwencji przyczynią się do jego samodzielności ekonomicznej i pełnej integracji społecznej.

Czas trwania programu integracyjnego nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

Indywidualny program integracji uzgadnia się wspólnie z cudzoziemcem, określając wysokość, zakres i formy pomocy, w zależności od jego sytuacji życiowej. Program ten powinien zawierać konkretne zobowiązania zarówno cudzoziemca, jak
i powiatowego centrum pomocy rodzinie.

W ramach indywidualnego programu integracji powiatowe centrum pomocy rodzinie jest zobowiązane do:

 • udzielania informacji odnośnie pomocy określonej w programie;
 • udzielania informacji o warunkach odmowy lub wstrzymania pomocy;
 • współdziałania z cudzoziemcem i wspierania go w kontaktach ze środowiskiem lokalnym, w tym także w nawiązaniu kontaktów z ośrodkiem pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania;
 • prowadzenia z cudzoziemcem pracy socjalnej w celu poprawy jego funkcjonowania w środowisku społecznym;
 • prowadzenia działań uzgodnionych z cudzoziemcem wynikających z jego indywidualnej sytuacji życiowej;
 • wskazania pracownika – realizatora programu, który uzgadnia z cudzoziemcem program

i wspiera go w okresie jego realizacji.

Cudzoziemiec biorący udział w indywidualnym programie integracji ma obowiązek:

 • zameldować się w miejscu zamieszkania;
 • zarejestrować się w urzędzie pracy w terminie ustalonym w programie i aktywnie poszukiwać zatrudnienia;
 • uczestniczyć w kursach języka polskiego, jeżeli uchodźca go nie zna;
 • współdziałać oraz kontaktować się z pracownikiem – realizatorem programu w ustalonych terminach, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;
 • współpracować z pracownikiem – realizatorem programu w podejmowaniu uzgodnionych działań wynikających z sytuacji życiowej uchodźcy;
 • przestrzegać zobowiązań przyjętych w programie.

Jeśli cudzoziemiec nie będzie się wywiązywał ze swoich zobowiązań, zawartych w programie możliwe jest wstrzymanie udzielanej pomocy, zwłaszcza w przypadku braku aktywnego udziału w procesie swojej integracji, uporczywego i zawinionego nie wykonywania zobowiązań przez cudzoziemca, wykorzystania pomocy niezgodnie z celem, w jakim została udzielona, podania nieprawdziwych danych odnośnie sytuacji życiowej (do czasu wyjaśnienia okoliczności udzielenia takich informacji).

Udzielanie pomocy wstrzymuje się również wówczas, gdy cudzoziemiec przebywa ponad 30 dni w zakładzie opieki zdrowotnej (do czasu opuszczenia zakładu) oraz gdy przeciwko cudzoziemcowi jest wszczęte postępowanie karne (do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, chyba że cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem sądu. Jeśli cudzoziemiec zostanie pozbawiony ochrony na terytorium RP, następuje odmowa udzielenia pomocy w formie zasiłku na pokrycie kosztów utrzymania oraz nauki języka polskiego.

Wniosek uchodźca – pobierz

Dział Pomocy Instytucjonalnej

Natalia Purzycka, Joanna Czarnecka
(23) 692- 54- 83 wew. 24