Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

W dniu 7 stycznia 2022r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu "Od zależności ku samodzielności"- edycja 2022, zwanego dalej Programem, którego celem głównym jest umożlwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać. Model Programu jest nastawiony na podniesienie poziomu świadomości osób z zaburzeniami psychicznymi o tkwiących w nich możliwościach oraz przysługujących im prawach, co jak się zakłada, zwiększy pewność siebie oraz umocni ich pozycję, jak również pomoże w lepszym wykorzystaniu potencjalnych możliwości.

W ramach celu głównego Programu wyznaczone są cztery Moduły:

- MODUŁ I: WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

- MODUŁ II: SAMOPOMOC

- MODUŁ III: UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA

- MODUŁ IV: INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

O dofinansowanie projektów w ramach Programu moga ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 z późn.zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 pkt 1-3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Podobnie jak w poprzednich latach, podmioty uprawnione powinny przesłać swoje oferty konkursowe listem poleconym z dopiskiem na kopercie " Od zależności ku samodzielności", do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w terminie do 28 stycznia 2022r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.