Skontaktuj się z nami (23) 692 54 83 / sekretariat@pcprpultusk.pl

Kontrast

Czcionka

Konkurs na kartkę Bożonarodzeniową

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu na Świąteczną Kartkę Bożonarodzeniową jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku
II. Cel i przedmiot konkursu
    Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej
    rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej
    prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej
    poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież będących w pieczy zastępczej z terenu powiatu pułtuskiego.
Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę.
Prace nie mogą być większe niż format A4, wykonane dowolną techniką plastyczną. Wskazane są elementy regionalne, związane z tradycją Świąt Bożego Narodzenia i elementami charakterystycznymi dla naszego regionu.
IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
 Prace należy wykonać ręcznie.
 Format prac : wymiar kartki A4 złożony na pół
 Wykonanie: dowolną techniką, umożliwiające ekspozycję
Do każdej pracy powinna być dołączona znajdująca się w załączniku metryczka. 
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
Prace należy składać do dnia 2 grudnia 2021 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku (sekretariat bądź w Zespole Pieczy Zastępczej)

    
    Prace dostarczone po terminie, nie będą oceniane. Organizator nie zwraca prac nagrodzonych.
    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.

VI. Prawa autorskie:
Prace nagrodzone i wyróżnione nie będą zwracane. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody  do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.
Udział w uroczystości rozstrzygnięcia konkursu jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z tego wydarzenia na stronie internetowej Powiatowego centrum Pomocy Społecznej w Pułtusku.
Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach związanych z konkursem (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
VII. Ocena prac konkursowych
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową według następujących kryteriów:
walory artystyczne
kreatywność
oryginalność
nawiązanie do tradycji
estetyka wykonania 
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu 
W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona oceny prac i przyzna nagrody i wyróżnienia. 
Planowana data ogłoszenia wyników i wręczenia nagród 6 grudnia 2021r. 
Wyniki zostaną przekazane uczestnikom konkursu oraz zamieszczone na stronie internetowej.

 

Pliki do pobrania